Regulamin

XXVIII BIEG GÓRSKI NA ŚLĘŻĘ
MISTRZOSTWA GMINY SOBÓTKA W BIEGU GÓRSKIM

CEL:
Popularyzacja i upowszechnianie biegania w bliskości z przyrodą, jako najprostszej formy
aktywności ruchowej.

ORGANIZATOR:
Ślężański Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sobótce,
Aleja Św. Anny 12 , 55-050 Sobótka
tel. 71 3162 355, e-mail: biuro@sport.sobotka.pl
Klub Biegacza Sobótka e-mail: szef@antex.pl

BIURO ZAWODÓW:
Biuro organizacyjne zawodów będzie się znajdować na stadionie w Sobótce, tel. 71 3162 355,
biuro@sport.sobotka.pl

TERMIN I MIEJSCE:
Bieg odbędzie się 28 maja 2022 na stokach Masywu Ślęży. Start w pobliżu Stadionu w Sobótce,
Aleja Św. Anny 12, o godz. 11:00 – kobiety, o 11:10 – mężczyźni. Trasa długości 5,0 km,
przewyższenie + 530 m – 35 m prowadzi drogą polną w pobliże Przełęczy pod Wieżycą i dalej
żółtym szlakiem przez szczyt Wieżycy. Meta znajduje się na Ślęży, obok schroniska.

LIMIT CZASU:
Obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy – 90 minut.

UCZESTNICTWO, ZGŁOSZENIA I OPŁATY STARTOWE:
Uczestnikiem zawodów może być każdy miłośnik biegania, który ukończy 14 lat do 31 grudnia
2022 roku.
Opłata startowa wynosi: 70 zł. a w dniu zawodów 100 zł.
Zgłoszenia i opłaty przyjmowane są przez internet w systemie DATASPORT od piątku, 8 kwietnia
2022, do czwartku, 26 maja 2022. do godziny 24.00 przez strony
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/, https://www.maratonypolskie.pl/,

Bieg na Ślężę


Dodatkowe zgłoszenia będą możliwe w dniu zawodów, 28 maja 2022, w Biurze Zawodów, w godz.
8:00-10:30.
Z opłaty startowej zwolnione są kategorie: K-60 i M-70. .
Wymagane są badania lekarskie potwierdzające zdolność do udziału w biegu, a w przypadku ich
braku uczestnik zobowiązany jest do złożenia podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału
w zawodach na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu pod
warunkiem złożenia podpisu na karcie zgłoszenia przez ich ustawowego opiekuna (podstawa
prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101,
poz.1095).
Wszyscy zawodnicy otrzymają numery startowe, które mają obowiązek umieścić z przodu tak, aby
były widoczne podczas całego biegu. Zawodnicy bez numerów startowych lub z numerami
umieszczonymi niezgodnie z regulaminem nie zostaną sklasyfikowani.

KLASYFIKACJE:
W Biegu Górskim na Ślężę przeprowadzona zostanie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn oraz
klasyfikacja w następujących kategoriach wiekowych:
K14 – roczniki 2008-2006
K17 – roczniki 2005-2003
K20 – roczniki 2002-1993
K30 – roczniki 1992-1983
K40 – roczniki 1982-1973
K50 – roczniki 1972-1963
K60 – roczniki 1962 i starsze
M14 – roczniki 2008-2006
M17 – roczniki 2005-2003
M20 – roczniki 2002-1993
M30 – roczniki 1992-1983
M40 – roczniki 1982-1973
M50 – roczniki 1972-1963
M60 – roczniki 1962-1953
M70 – roczniki 1952 i starsi
W mistrzostwach Gminy Sobótka przeprowadzona zostanie klasyfikacja generalna kobiet
i mężczyzn. Organizator może zażądać okazania dowodu zameldowania na terenie gminy Sobótka

NAGRODY:
Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w Biegu Górskim na Ślężę – nagrody finansowe za
miejsca 1-3.
Kategorie wiekowe – puchary dla trzech pierwszych osób oraz nagrody rzeczowe dla zwycięzców.
Mieszkańcy Gminy – nagrody finansowe dla trzech pierwszych osób.
Dekoracja zwycięzców odbędzie się o godz.14:00 przy Biurze Zawodów.

RODO
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ślężański Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Sobótce Aleja Świętej Anny 12, zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi
operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Kontakt z Administratorem:
biuro@sport.sobotka.pl
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
e-mail: rodo@apawlowicz.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia czynności związanych z
organizacją XXVIII Biegu Górskiego na Ślężę : przeprowadzenia zapisów,
kontaktowania się z Panią/Panem, przesyłania Pani/Panu informacji, uczestnictwa, zapewnienia
bezpieczeństwa i opieki medycznej, wykonania i publikacji fotografii z wydarzenia, rozliczeń
finansowych, ogłoszenia wyników, ewentualnego ustalania i dochodzenia roszczeń, a także do
celów badań naukowych lub historycznych, statystycznych.
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d oraz art. 9 ust.
2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej zwane RODO)
ora z inne akty prawne obowiązującego prawa krajowego i międzynarodowego, w szczególności
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wraz z aktami wykonawczymi, Ustawa z
dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny wraz z aktami wykonawczymi.
5. Przetwarzaniu mogą podlegać w szczególności wszystkie lub niektóre z następujących danych
osobowych i kategorii danych osobowych:
a. dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL, etc.);
b. dane lokalizacyjne (adres zamieszkania, etc.);
c. dane kontaktowe (adres skrzynki elektronicznej e-mail, numer telefonu, etc.);
d. numer rachunku bankowego;
e. wiek;
f. wizerunek;
oraz wszelkie inne kategorie wymagane przepisami obowiązującego prawa, zarówno krajowego jak
międzynarodowego, a także niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 3.
6. Dane osobowe we wskazanym wyżej zakresie mogą być uzyskane:
a. bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą;
b. podmiotów współpracujących z Organizatorem;
c. innych podmiotów przekazujących dane osobowe do Administratora.
7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi
Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w
zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych
osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe w
szczególności na podstawie przepisów prawa, w tym organom ścigania, organom kontrolnym,
organom administracji publicznej.
8. W przypadku niepodania danych niezbędnych do realizacji celów określonych w pkt. 3, w tym
wymaganych przepisami prawa, realizacja tych celów może okazać się niemożliwa. W pozostałym
zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez
Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych
w art. 6 i 9 RODO.
9. W zależności od postawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych posiada pan prawo do:
a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o
sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
c. wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych
przypadkach, w tym profilowania;
d. przenoszenia danych osobowych;
e. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
f. wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych);
g. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu. W przypadku, w którym Pani/Pana dane osobowe miałyby podlegać profilowaniu,
informacja o tym zostanie udzielona przy dokonywaniu czynności związanych z profilowaniem.
11. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit.
A RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
12. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań, o których
mowa w pkt 3 oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po zakończeniu ich
wykonywania w celu ich archiwizowania oraz ewentualnego ustalania i dochodzenia roszczeń oraz
obrony przed nimi, a także w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych
lub do celów statystycznych.
13. Pani/Pana dane osobowe nie są co do zasady przekazywane do Państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowych. Mogą być jednak przekazywane do Państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej w określonych przepisami obowiązującego prawa przypadkach.
Jeżeli doszłoby do w/w przekazania zastanie Pani/Pan poinformowany o takim przekazaniu i
stosowanych zabezpieczeniach, stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję Europejską
odpowiedniego stopnia ochrony.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób trenujących na trasie przed i po
imprezie.
Nie zezwala się na udział w biegu z kijkami trekingowymi, nordic walking, narciarskimi itp.
Trasa nie jest zamknięta dla ruchu turystycznego. Po ukończeniu biegu zawodnicy schodzą
czerwonym szlakiem na Stadion w Sobótce. Depozyt, przebieralnia i toalety znajdują się
w budynkach Stadionu.
Organizator zapewnia transport wierzchniej odzieży na szczyt Ślęży. Worki z odzieżą należy oddać
do samochodu podstawionego przez Organizatora nie później niż 30 minut przed startem.
Organizator zapewnia pierwszą pomoc medyczną .
Protesty należy zgłaszać do 15 minut po wywieszeniu pierwszych nieoficjalnych wyników. Protesty
będą rozpatrywane na miejscu. Warunkiem rozpatrzenia protestu jest wpłacenie kaucji w wysokości
100 zł, W przypadku pomyślnego rozpatrzenia protestu kaucja zostanie zwrócona.
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

Dyrektor Biegu
Wojciech Kacperski

Skip to content