KLAUZULA INFORMACYJNA ŚOSiR

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”), informujemy, że:

 

Administrator Danych Osobowych oraz Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ślężański Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Sobótce,                         al. Św. Anny 12, 55-050 Sobótka, nr tel. 71 31 62 355, adres e-mail; biuro@sport.sobotka.pl

W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w Ośrodku są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych, którym jest pan Andrzej Pawłowicz, adres e-mail; rodo@apawlowicz.pl

 

Cel oraz podstawy prawne przetwarzania

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań Ośrodka w interesie publicznym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, umów zawartych z kontrahentami oraz w niektórych sytuacjach Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu określonym w jej treści. Zadania te dotyczą w szczególności;

 • zgłoszenia, zorganizowania i bezpiecznego przeprowadzenia imprez sportowych i rekreacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie danych z tytułu podjęcia działań przed zawarciem umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych);
 • rozpatrzenia ofert i realizacji zadań w zakresie zamówień publicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie danych z tytułu obowiązku prawnego Administratora) w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
 • prowadzenia ewidencji osób korzystających z obiektów sportowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych).

 

Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa a także inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych podpisanych z Ośrodkiem.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski.

 

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w przepisach szczegółowych w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

 

Uprawnienia

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem.

 

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:

 • wymogiem ustawowym – w przypadkach wynikających z określonych regulacji prawnych stanowiących podstawę prawną przetwarzania danych;
 • warunkiem zawarcia umowy – w przypadkach tego wymagających;
 • dobrowolne –  w przypadkach, w których wyrażono zgodę na przetwarzanie danych.

 

Informacja o profilowaniu

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Skip to content