RODO

KLAUZULA  INFORMACYJNA  DLA  KLIENTÓW  ŚOSIR

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”), informujemy, że:

Administrator Danych Osobowych oraz Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ślężański Ośrodek Sportu i Rekreacji                      w Sobótce, al. Św. Anny 12, 55-050 Sobótka, nr tel. 71 316 23 55 , adres e-mail; biuro@sport.sobotka.pl

W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w Ośrodku są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych, którym jest pan Andrzej Pawłowicz, adres e-mail; rodo@apawlowicz.pl

Cel oraz podstawy prawne przetwarzania

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań Ośrodka w interesie publicznym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, umów zawartych                                             z kontrahentami oraz w niektórych sytuacjach Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu określonym w jej treści. Zadania te dotyczą w szczególności;

 • zgłoszenia, zorganizowania i bezpiecznego przeprowadzenia imprez sportowych i rekreacyjnych – na podstawie art.6 ust.1 lit. a. RODO (zgoda na przetwarzanie)
 • prowadzenia ewidencji osób korzystających z obiektów sportowych – na podstawie art.6 ust.1 lit. a. RODO (zgoda na przetwarzanie)
 • rozpatrzenia i realizacji ofert w zakresie zamówień publicznych – na podstawie art.6 ust.1 lit. c. RODO (przetwarzanie z tytułu obowiązku prawnego Administratora) oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – prawo zamówień publicznych

Natomiast w przypadku wykorzystania monitoringu wizyjnego w Ośrodku podstawą przetwarzania danych jest art.6 ust.1 lit. e. RODO – wykonanie zadania realizowanego                          w interesie publicznym.

Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 • inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych podpisanych z Ośrodkiem.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w przepisach szczegółowych w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku monitoringu wizyjnego okres przechowywania danych wynosi ….. dni.

Uprawnienia

W przypadku Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych
 • prawo do usunięcia danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano                              na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:

 • wymogiem ustawowym – w przypadkach wynikających z określonych regulacji prawnych stanowiących podstawę prawną przetwarzania danych
 • warunkiem zawarcia umowy – w przypadkach tego wymagających
 • dobrowolne –  w przypadkach, w których wyraził(a) Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych.

Informacja o profilowaniu

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w obszarze monitoringu wizyjnego jest Ślężański Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sobótce, al. Św. Anny 12, 55-050 Sobótka, nr tel. 71 316 23 55 , adres e-mail; biuro@sport.sobotka.pl
 2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw. Jest nim  pan Andrzej Pawłowicz, adres e-mail; rodo@apawlowicz.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia porządku publicznego oraz ochrony mienia. Podstawami prawnymi przetwarzania są natomiast;
 • 114 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 • 6 ust.1 lit. e. RODO – przetwarzanie danych osobowych w obszarze monitoringu wizyjnego w interesie publicznym.
 1. Zgodnie z aktami prawnymi wymienionymi w pkt. 3 zakres danych osobowych w przypadku monitoringu wizyjnego obejmuje Pani/Pana wizerunek.
 2. Pani/Pana dane osobowe (wizerunek) będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 3. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski.
 4. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych (wizerunku) w przypadku monitoringu wizyjnego w Ślężańskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sobótce wynosi …. dni. Po upływie tego okresu uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu;
 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem.

 

Skip to content