Orlik

Regulamin ORLIKa

Obowiązujący Regulamin Boiska Wielofunkcyjnego “ORLIK”

 

REGULAMIN PORZĄDKOWY
k
orzystania z boisk sportowych

Zespół boisk sportowych „Moje Boisko ORLIK 2012” służy, przede wszystkim, rozwojowi sportu dziecięcego i młodzieżowego oraz do  rekreacji. Jest to obiekt użyteczności publicznej przeznaczony dla społeczności lokalnej.

Zespół boisk sportowych „Moje Boisko ORLIK 2012” składa się z:

  • boiska do piłki nożnej – pole gry 56 m x 26 m,
  • boiska wielofunkcyjnego – pole gry 28,1 m x 15,1 m przeznaczonego do piłki siatkowej, piłki koszykowej.

Administratorem „Zespołu boisk sportowych ORLIK 2012” jest Ślężański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce.

1. Boiska czynne są przez cały tydzień w godzinach ustalonych dla każdej pory roku odrębnie (ramowe godziny otwarcia obiektu: poniedziałek- piątek 8.00-21.00, soboty-niedziele 11.00-20.00). Harmonogram ustala ŚOKSiR  w porozumieniu z trenerem środowiskowym (animatorem sportu).

2. Boiska dostępne są:

a) podczas planowanych zajęć szkolnych dla uczniów szkół lub przedszkoli w okresie roku szkolnego: od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00-15.00, po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem środowiskowym (animatorem sportu). Dzieci korzystają z boiska na odpowiedzialność nauczyciela – opiekuna grupy.

b) dla wszystkich chętnych: dzieci, młodzieży i dorosłych oraz klubów  sportowych.

3. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych trener środowiskowy (animator  sportu) może zawiesić korzystanie z obiektu.

4. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt 2 koordynuje pełniący dyżur trener środowiskowy (animator sportu).

5. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru  użytkowników –  prowadzonego przez trenera środowiskowego (animatora sportu).

6. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boisk u trenera środowiskowego (animatora sportu).

7. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

8. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.

9. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt 10 b (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego).

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich  przeznaczeniem zabrania się:

a) korzystania z boisk bez zgody trenera środowiskowego (animatora sportu),
b) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
c) wprowadzania i używania sprzętu innego, niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower,  rolki, motorower, deskorolka itp.,
d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
e) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
f) palenia tytoniu, spożywania alkoholu,
g) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
h) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
i) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
j) przebywania na terenie osobom poniżej 12. roku życia po zmroku bez opiekuna,
k) wprowadzania zwierząt.

11. W zależności od sytuacji, rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z boisk podejmuje pełniący dyżur trener środowiskowy (animator sportu), który może:

1) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,

2) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,

3) nakazać opuszczenie terenu boisk,

4) wezwać  Policję.

12. Urząd Miasta i Gminy w Sobótce oraz Ślężański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji  nie ponoszą  odpowiedzialności  za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu. Użytkownicy korzystają z  boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody.

13. Zasady korzystania z boisk przez kluby sportowe:

1)  kluby sportowe działające i funkcjonujące na terenie Miasta i Gminy Sobótka mogą nieodpłatnie korzystać z boisk wielofunkcyjnych „Moje Boisko ORLIK 2012” do celów treningowych po uprzednim zapisaniu się u trenera środowiskowego (animatora sportu) prowadzącego nadzór nad boiskiem.

2)  w przypadku korzystania przez klub sportowy tylko z jednego boiska (np. piłkarskiego) pozostałe boiska (np. wielofunkcyjne) są udostępniane dla mieszkańców.

14. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu, a w szczególności do uwag trenera środowiskowego (animatora sportu).

15. Boiska wielofunkcyjne ORLIK są czynne od 1 marca do 30 listopada. Dyrektor ŚOKSiR,  swoim Zarządzeniem, może wydłużyć okres używalności boisk.

16. W kwestiach spornych, decyzje podejmuje Dyrektor ŚOKSiR.

 

Życzymy mile spędzonego czasu podczas użytkowania kompleksu boisk ORLIK 2012.

Skip to content