Statut

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Sobótce

z dnia 23 maja 2019 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/49/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie utworzenia i nadania statutu gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Ślężański Ośrodek Sportu i Rekreacji” oraz utworzenia i nadania statutu gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Ślężański Ośrodek Sportu i Rekreacji”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 i pkt 4 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 11 i art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500, z 2019 r. poz. 303, 326, 534) oraz art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 1669)

Rada Miejska w Sobótce uchwala:

§ 1. Z dniem 1 września 2019 r. tworzy się gminną jednostkę organizacyjną pod nazwą „Ślężański Ośrodek Sportu i Rekreacji” dla wykonywania zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, w tym zarządzania i utrzymywania terenów, obiektów i urządzeń sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Sobótka.

§ 2. Siedzibą Ślężańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest miasto Sobótka.

§ 3. Ślężański Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadzić będzie gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.

§ 4. Nadaje się statut Ślężańskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, w którym określa się szczegółowy zakres zadań, o których mowa w § 1 uchwały oraz jego organizację, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. W celu realizacji zadań, o których mowa w uchwale Ślężańskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji przekazuje się mienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchyla się Uchwałę Nr VI/49/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 kwietnia 2019 roku.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sobótce

Hanna Piwowarska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ……………
Rady Miejskiej w Sobótce
z dnia 23 maja 2019 r.

STATUT
Ślężańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Ślężański Ośrodek Sportu i Rekreacji, zwany dalej Ośrodkiem, jest jednostką organizacyjną Gminy Sobótka, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej, której podstawowym celem jest realizacja zadań własnych Gminy Sobótka w zakresie kultury fizycznej, sportu, obsługi terenów, obiektów i urządzeń sportowych i rekreacyjnych oraz zadań zleconych gminie w tym zakresie.

2. Ślężański Ośrodek Sportu i Rekreacji może używać skrótu ŚOSiR.

§ 2. Ośrodek działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506),

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500, z 2019 r. poz. 303, 326, 534),

3) ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 1669),

4) niniejszego Statutu.

§ 3. 1. Siedziba Ośrodka mieści się przy Alei Św. Anny 12 w Sobótce.

2. Ośrodek działa na terenie gminy Sobótka.

3. Działalność może być prowadzona także na terenie całego kraju i za granicą.

4. Ośrodek używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu oraz adresem siedziby i innymi danymi identyfikacyjnymi.

Rozdział 2.
Zadania Ośrodka

§ 4. 1. Ośrodek realizuje zadania Gminy Sobótka w zakresie upowszechniania, rozwijania i zaspakajania potrzeb społecznych w zakresie kultury fizycznej, turystyki i rekreacji oraz zarządzenia i utrzymania terenów i obiektów kultury fizycznej, sportu, rekreacji.

2. Ośrodek tworzy warunki organizacyjne i ekonomiczne dla rozwoju wszelkich form aktywności mieszkańców gminy w zakresie promowania, popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, wypoczynku i turystyki.

§ 5. 1. Do zadań Ośrodka należy:

1) zarządzanie obiektami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi oraz prowadzenie na tych obiektach działalności sportowo-rekreacyjnej, w tym zapewnienie odpowiedniej dostępności do korzystania z obiektów przez społeczność lokalną,

2) właściwe utrzymanie i eksploatacja urządzeń i obiektów sportowo-rekreacyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem, w tym konserwacja obiektów oraz zapewnienie sprawności urządzeń i bezpieczeństwa korzystających,

3) świadczenie usług w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, wypoczynku i turystyki, w tym najem powierzchni i urządzeń infrastruktury,

4) współdziałanie w zakresie rozwoju kultury fizycznej ze szkołami, przedszkolami, stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami mającymi podobne cele,

5) udostępnianie obiektów i urządzeń znajdujących się w dyspozycji Ośrodka dla celów szkolenia sportowego oraz rekreacji ruchowej prowadzonej przez organizacje sportowe,

6) organizacja i współorganizacja imprez, zawodów i zajęć, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,

7) przygotowanie i realizacja całorocznego kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach Ośrodka,

8) upowszechnianie uprawiania sportu w formach indywidualnych lub zbiorowych,

9) inspirowanie rozwoju aktywności fizycznej w formie rekreacji ruchowej, podejmowanej dla wypoczynku,

10) promowanie zdrowego stylu życia i działalności profilaktyczno-rekreacyjnej poprzez organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, zwłaszcza dla dzieci z rodzin i środowisk zagrożonych patologiami i wykluczeniem społecznym,

11) prowadzenie innych spraw z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji, wynikających z lokalnych potrzeb społecznych,

12) pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie działalności statutowej,

13) prowadzenie i zarządzanie parkingami.

2. Przy realizacji zadań określonych w ust.1 Ośrodek współdziała z gminnymi jednostkami organizacyjnymi, instytucjami kultury, oświaty, organizacjami pożytku publicznego, stowarzyszeniami, fundacjami, świetlicami wiejskimi i innymi podmiotami.

3. W celu realizacji zadań Ośrodek gospodaruje obiektami, terenami sportowymi i rekreacyjnymi wraz z obiektami towarzyszącymi, stanowiącymi majątek Gminy Sobótka.

Rozdział 3.
Organizacja Ośrodka

§ 6. 1. Ośrodkiem zarządza i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor Ośrodka.

§ 7. 1. Dyrektor Ośrodka uprawniony jest do wykonywania czynności prawnych w granicach

pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka.

2. Szczegółowy zakres kompetencji i uprawnień Dyrektora Ośrodka wynika z Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka.

§ 8. 1. Pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy jest Ośrodek w imieniu którego działa Dyrektor, z tym, że w stosunku do Dyrektora za pracodawcę działa Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka.

2. Stosunek pracy z Dyrektorem Ośrodka nawiązuje i rozwiązuje Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka.

§ 9. 1. Szczegółowe zasady i organizację wewnętrzną Ośrodka określa Dyrektor w Regulaminie organizacyjnym, po jego zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka.

2. Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określa Regulamin wynagradzania ustalony przez Dyrektora który jest opiniowany przez Burmistrza.

3. Wynagrodzenie Dyrektora ustala Burmistrz, a wynagrodzenia pracowników Ośrodka ustala Dyrektor.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 10. 1. Ośrodek jako jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących dla samorządowych jednostek budżetowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan dochodów i wydatków, zwany planem finansowym, opracowany na podstawie przyznanych środków finansowych w uchwale budżetowej Gminy Sobótka.

3. Opracowanie rocznego projektu planu finansowego oraz jego realizacja należy do obowiązków Dyrektora Ośrodka.

4. Ośrodek posiada rachunek bankowy, którym dysponuje samodzielnie, w tym pokrywa swoje wydatki oraz odprowadza dochody na rachunek gminy.

5. Ośrodek w zakresie działalności statutowej może ubiegać się o dofinansowanie ze źródeł krajowych (budżetowych i pozabudżetowych) oraz zagranicznych, w tym środków pomocowych Unii Europejskiej, udzielanych Rzeczypospolitej Polskiej, które zostały określone w ustawie o finansach publicznych lub na podstawie odrębnych ustaw i umów międzynarodowych.

Rozdział 5.
Zarządzanie mieniem Ośrodka

§ 11. W zakresie zarządu mieniem dyrektor działa jednoosobowo na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka.

§ 12. Dyrektor gospodaruje mieniem w sposób racjonalny, celowy i oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.

Rozdział 6.
Nadzór i kontrola

§ 13. 1. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka sprawuje nadzór nad działalnością Ośrodka.

2. Nadzór, o którym mowa w ust.1, obejmuje w szczególności:

1) realizację zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń,

2) prawidłowość gospodarowania mieniem,

3) gospodarkę finansową.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

§ 14. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Skip to content